дейм

 • 81жұлдыз — (Алм., Жам.) үстінде түгі бар құрттың үлкендеу түрі, жұлдызқұрт. Ананы біз ж ұ л д ы з дейміз (Алм., Жам.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 82залыш — (Қост., Об.; Орал, Қара.) тыңайған жер. Он шақты жыл жатып, тыңайған жерді з а л ы ш дейміз (Қос., Об.). Тыңайған з ә л і ш к е тары жаман шықпайды (Орал, Қара.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 83заңдас — (Гур., Маңғ.; Түрікм.: Ашх., Таш.) ұқсас, тектес. Күйреуік з а ң д а с шөпті тітір дейміз (Гур., Маңғ.). Ешек пен құлан з а ң д а с қой! (Түрікм., Таш.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 84зеңу — (Жезқ., Ұлы.) басы айналу, мең зең болу. 3 е ң і п жүр ғой деймін, не айтып, не қойғанын білмейді (Жезқ., Ұлы.). Мұрнына... жүрек лоблытар... тер исі келді... көз алды мұнартып, миы з е ң і п барады (Ә. Кекіл., Үркер, 12) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 85ижан — 1. (Түрікм.: Ашх., Таш., Мары) қуырылған дәнді дақылға май қосып, келіге түйіп істеген тағам. Балам, мына тамақтың атын и ж а н дейміз (Түрікм., Мары). 2. (Қарақ.) күнжі, жүгері нанынан қуырып, жиде қосып келіге түйіп жасайтын тағам түрі …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 86іштік — (Қар., Шет; Жамб., Тал.) терліктің ішінен салынатын шүберек жабағы. Тоқымның астынан салынатын жұмсақ теріні біз і ш т і к дейміз (Жамб., Тал.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 87кежір — (Алм., Жам.) ешнәрсеге мойыны жар бермейтін жалқау, тоңмойын. Енді мұны к е ж і р демей не дейміз? (Алм., Жам.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 88керімсал — 1 (Шымк.: Мақт., Сайр., Қызылқ.; Қ орда: Жаңақор., Шиелі) көбіне жаз айларында соғатын ыстық жел, аңызақ. Күн бүгін нағыз к е р і м с а л екен (Шымк., Мақт.). К е р і м с а л көбінесе жаз айларында болады (Шымк., Сайр.) 2 (Көкш.: Щуч., Еңб.)… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 89кәкір — (Көкш., Еңб.) күдікті жасырын сыр. Мынаның түбінде бір к ә к і р бар ғой деймін, дұрыс сөйлеспей тұр (Көкш., Еңб.). Сонда байқадым ішінде бір к ә к і р бар екенін (Көкш., Еңб.). Көзілдірік киісі жаман ғой, тегі түбінде бір к ә к і р бар шығар (С …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 90кіреңке — 1. (Талд., Қарат.; Алм.: Еңб қаз., Шел., Кег.; Рес., Омбы) саз балшықтан істелген құмыра. К і р е ң к е г е май құйып қойып ем, сүт әкелетін басқа ыдыс жоқ боп тұр (Алм., Шел.). Бұрынырақта к і р е ң к е л е р көп үйде болатын (Рес., Омбы). 2.… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі